Bolshedvorskaya Ljudmila Gennad”evna

E-mail: l.bolshedvorskaya@mstuca.aero

Place of work: Moscow State Technical University of Civil aviation, Moscow, Russia

Academic degree: Doctor of Technical Sciences, Associate Professor

Post: professor, Chair of Flight Safety and Vital Activity

Specialty from nomenclature of scientific specialties (Code of Higher Attestation Commission):  05.02.22 – Production management (transport, technical sciences); 08.00.05 – Economics, planning, management of the national economy and its branches (transport and communications)

Scientific major: flight safety, economy and management at aviation enterprises, staff training, expert systems

Important publications:

  1. Bolshedvorskaya L. G. Analiz skrytyh rashodov aviakompanij pri obuchenii letnogo personala / L.G.Bolshedvorskaya, O.L.Venzel’, A.D.Barabash // Nauchnyj vestnik GosNII GA. 2019. № 27. S. 66–74.
  2. Ruhlinskij V. M. Razrabotka i vnedrenie novoj tehnologii obuchenija inspektorov po nadzoru za bezopasnost’ju poletov / V.M.Ruhlinskij, L.G.Bolshedvorskaya // Bezopasnost’ v tehnosfere. 2012. T. 1. № 3. S. 38–42.