Gorbatkova Olga Ivanovna

E-mail: gorbatkova1987@bk.ru

Place of work: Anton Chekhov Taganrog Institute (branch of Rostov State University of Economics), Taganrog, Russia

Academic degree: Candidate of Pedagogical Sciences

Job title: Research Assistant

Postgraduate specialty: 13.00.01 – General Pedagogy, History of Pedagogy and Education

Areas of scientific interest: Media Education, Media Literacy, Media Criticism

The most significant publications:
  1. Fedorov A. V. Shkola I vuz v zerkale audiovizual’nyh mediatekstov: osnovnyepodhody k problemeissledovanija [Tekst] / A. V. Fedorov, A. A. Levickaja, O. I. Gorbatkova // Mediaobrazovanie. 2017. № 2. S. 187−206.
  2. Massovoemediaobrazovanie v SSSR iRossii: osnovnyejetapy / A. V. Fedorov, I. V Chelysheva, E. V. Murjukina, O. I. Gorbatkova, M. E. Kovaleva, A. A. Knjazev / pod red. A. V. Fedorova. Moskva: MOO «Informacijadljavseh», 2014. 267 c.
  3. Gorbatkova O. I. Chto chitajut nashi deti? (ihinteresy v oblastipressy) [Tekst] / O. I. Gorbatkova, A. A. Knjazev // Taganrog: Izd-voStupin S.A, 2014. 116 s.