Guz Maria Nikolaevna

e-mail: mguz@rambler.ru

Place of work: Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «The Herzen State Pedagogical University of Russia», St. Petersburg, Russia  

Academic degree: Ph.D. in Philology

Academic status: Associate professor, The Department of German Philology

Position: Associate professor

Specialization according to Code of Higher Attestation Commission:  10.02.04 – Germanic languages 

Major areas of scientific interest: stylistics of the German language, The Text Interpretation, Intercultural Communication

Important publications:

  1. Guz, M. N. Verbal’nyj i vizual’nyj komponent kak otrazhenie pozitsii «svoy – chuzhoy» v politicheskoy reklame = Verbal and visual components as the reflection of the “our own vs the alien” opposition in political advertising / M. N. Guz’, N. V. Pigina // Inostrannye yazyki : Gertsenovskie chteniya : sbornik nauchnykh trudov. Sankt-Peterburg: Rossijskij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet im. A. I. Gertsena, 2020. S. 60-63.
  2. Guz, M. N. Intertekstual’nost’ kak tekstoobrazuyushchij faktor reklamnogo teksta / M. N. Guz’, N. V Pigina. // Izvestiya Rossijskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta imeni A. I. Gertsena. 2019. N 192. S. 89-97.
  3. Guz, M. N. Lingvostilisticheskie osobennosti reklamnoy kampanii firmy IWC / M. N. Guz’, N. V. Pigina // Studia Linguistica. Sankt-Peterburg: Rossijskij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet im. A. I. Gertsena, institut inostrannykh yazykov. 2018. Vypusk XXVII : Yazyk i poznanie v sovremennoy nauke. S. 122-137.
  4. Guz, M. N. Diskursivnoe prostranstvo intertekstual’nogo analiza / M. N. Guz’, N. V. Pigina, I. O. Sitnikova // Tekst – diskurs – stil’ v sovremennoy etnokul’ture Germanii : monografiya Sankt-Peterburg: Rossijskij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet im. A. I. Gertsena. 2012. S. 158-183.