Popova Lyudmila Vladimirovna

Email: lvp_134@mail.ru

Place of work: Prioksky state university, Orel, Russia

Academic degree: Doctor of Economics, professor

Academic status: Full professor

Post: professor, head of accounting and taxation department

Specialty from nomenclature of scientific specialties (Code of Higher Attestation Commission): 08.00.12 – Accounting, statistics, 08.00.10 − Finance, monetary circulation and credit

Scientific major: methodology of complex registration – tax and registration -analytical system; problems of tax systems globalization

Important publications:

  1. Popova, L. V. Torgovye vojny, usilenie konkurencii, povyshenie cen v torgovyh setjah i na agroprodovol’stvennyh rynkah posle vstuplenija Rossii v VTO / L.V. Popova // Nauchnye trudy Vol’nogo jekonomicheskogo obshhestva Rossii. – 2014. – T. 182. – S. 296-301.
  2. Popova, L. V. Prinjatie optimal’nogo reshenija v uslovijah upravlenija riskami promyshlennogo predprijatija / L.V. Popova // Jekonomicheskie i gumanitarnye nauki. – 2015. – № 11 (286). – S. 98-100.