Senina Inna Valer”evna

E-mail: innasenina@bk.ru

Place of work:  Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia

Academic degree: Ph.D. in Philology

Specialty from nomenclature of scientific specialties (Code of Higher Attestation Commission):  10.02.04 ‒ German languages

Post: Associate Professor of Department of Foreign Languages  № 2

Scientific major: Terminology, German Dialectology, German language

Important publications:

  1. Blem (Senina), I. V. Rol’ inoyazychnykh zaimstvovaniy v nemetskoy i russkoy lingvisticheskikh terminosistemakh (The role of foreign language borrowings in German and Russian linguistic terminology systems), Vestnik IrGTU, 2007, 1 (29), pp. 123-126.
  2. Blem (Senina), I. V., Merkur’yeva, V.B. Stanovleniye lingvisticheskogo terminovedeniya (Formation of linguistic terminology), Vestnik IrGTU. 2014. 7. pp. 166-169.
  3. Senina, I.V. Terminologicheskaya leksika dialektologii nemetskogo yazyka: osobennosti formirovaniya s uchotom otnosheniya k dialektu (Terminological vocabulary of the German dialectology: features of the formation, taking into account the attitude to the dialect), Nauka segodnya: vyzovy i resheniya: materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, Vologda, OOO «Marker», 2019, pp. 122–124.
  4. Senina, I. V. K voprosu o tochnosti termina (na materiale nemetskoy lingvisticheskoy terminologii v oblasti dialektologii) (To the question of the precision of the term (based on the german linguistic terminology in the field of dialectology)), Izvestiya Saratovskogo universiteta, 2019, 19 (2), pp. 170–175. doi: https://doi.org/10.18500/1817-7115-2019-19-2-170-175
  5. Senina, I. V. K voprosu o razgranichenii ponyatiy «termin» i «predtermin» (na materiale nemetskoy terminologii v oblasti dialektologii) (To the question of differentiation of the concepts “term” and “pre-term” (on material of the german terminology in the field of dialectology)), Credo Experto. 2019. 1. pp. 90-99. (In Russian)
  6. Senina, I. V., Merkur’yeva, V. B. Lingvisticheskaya terminologiya v kontekste stanovleniya i razvitiya dialektologii nemetskogo yazyka (Linguistic terminology in the context of the formation and development of dialectology of the German language), Irkutsk, ISU Publishing House, 2020 (CD-ROM)