Kalish Elena Evgenyevna

Email: elenavvk@mail.ru

Place of work: Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Irkutsk State University», Irkutsk, Russia

Academic degree: Candidate of Philology

Academic status: Associate professor

Post: Associate Professor of Department of Oriental and Asia-Pacific Regional Studies

Specialty from nomenclature of scientific specialties (Code of Higher Attestation Commission): 10.02.19 – Theory of language

Scientific major: cognitive linguistics, translation and translation studies, tourism and hospitality business, methods and methodology of teaching English as a foreign language

Important publications:

  1. Kalish E. E. K voprosu o sushhnosti perevoda – poisk smy`sla kak ego ontologicheskoj sostavlyayushhej // Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Teoriya yazy`ka. Semiotika. Semantika. 2017. T. 8. № 3. S. 571 – 581. – DOI 10.22363/2313-2299-2017-8-3-571-581. – EDN ZIONAT.
  2. Kalish E. E. Rekonstrukciya diskursa v celyax perevoda. Teoreticheskie problemy` (monografiya). – Irkutsk: Izd-vo IGU, 2018. 151 s. – ISBN 978-5-9624-1629-8. – EDN HQKWXM.
  3. Dyundik Yu. B. Metodika preduprezhdeniya i korrekcii oshibok pri obuchenii anglijskomu yazy`ku v Vuze: iz opy`ta raboty` / Yu. B Dyundik, E. Kalish // Prikladnaya psixologiya i pedagogika. 2020. T. 5. № 2. S. 97-106. – DOI 10.12737/2500-0543-2020-97-106. – EDN VBGBJM.